Maritiem en Logistiek College De Ruyter - Overeenkomsen en reglementen

Overeenkomsten en reglementen

Voordat je kunt starten met een opleiding zijn er een aantal documenten die je moet invullen, bijvoorbeeld de praktijkovereenkomst als je bij een bedrijf aan de slag gaat.

Wist je dat je als student ook allerlei rechten en plichten hebt? Deze vind je terug in het studentenstatuut. Heb je vragen over hoe toetsen en examens worden afgenomen? Je vindt het onder Examinering. Hieronder vind je meer informatie per onderwerp.

Onderwijs- en examenregelingen

De onderwijs- en examenregeling (OER) is een regeling waarin de school de programmering van de onderwijsactiviteiten en de examinering verantwoordt en vastlegt. In het algemene deel lees je algemene informatie die voor alle opleidingen geldt. De informatie van jouw opleiding vind je in het specifieke deel van de OER.

Onderwijs- en examenregelingen (OER)

Examenreglement

In het examenreglement zijn de regels opgenomen die gehanteerd worden bij het afnemen van kwalificerende toetsen en examens. Heb je klachten of bezwaren tegen beslissingen dan kan je je richten tot de secretaris van de examencommissie van jouw onderwijscluster. Lees meer over het examenreglement

Studentenstatuut

Wist je dat in het studentenstatuut de rechten en plichten van de studenten zijn vastgelegd? Daarnaast bevat het de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor het College van Bestuur, de schoolleiding en andere geledingen, voor zover deze niet al voortvloeien uit andere geldende regelingen en overeenkomsten. Bekijk het studentenstatuut

Praktijk- en Onderwijsovereenkomsten

Heb je een erkend leerbedrijf gevonden en wordt er een arbeidscontract getekend, dan dient de periode van praktijkleren vastgelegd te worden in een overeenkomst tussen de school, jezelf (bij minderjarigheid ook je wettelijke vertegenwoordiger) en het leerbedrijf. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van de verschillende partijen vermeld. Zo'n overeenkomst wordt een BPV-overeenkomst of praktijkovereenkomst (POK) genoemd. 

Voor alle studenten geldt dat zij voor het begin van hun opleiding een onderwijsovereenkomst (OOK) dienen te ondertekenen. Deze overeenkomst regelt de rechten en plichten van instelling (school) en studenten (jij dus). Meer over Praktijk- en Onderwijsovereenkomsten

Omhoog